Γενικό περιεχόμενο

Γενικό περιεχόμενο: Στον τομέα αυτό διερευνώνται οι τελευταίες γνώσεις σχετικά με τις λειτουργίες του εγκεφάλου και τους τρόπους που οι γνώσεις αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν στις διδακτικές πρακτικές. Συνεπώς, παρουσιάζεται μια επισκόπηση των δεδομένων που διατίθενται σήμερα σχετικά με τη δομή και τις λειτουργίες του εγκεφάλου, με ιδιαίτερη έμφαση στους στόχους της διδασκαλίας, περιγράφοντας πως οι γνώσεις αυτές μπορούν να κάνουν τη διαφορά εάν ενσωματωθούν επιτυχώς στην τρέχουσα σχολική ύλη και πώς μπορούν να αξιοποιηθούν για να στηρίξουν την εκπαιδευτική διαδικασία και να ενθαρρύνουν τη μάθηση.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Ο βασικός στόχος αυτής της ενότητας είναι να αποτελέσει μια βάση γνώσεων αναφορικά με τις λειτουργίες του εγκεφάλου, ώστε:

  • - να αυξηθεί η αντίληψη των δασκάλων σε σχέση με τις δικές τους λειτουργίες προκειμένου να διαχειριστούν με μεγαλύτερη επιτυχία τις προκλήσεις που προκύπτουν στη διδακτική πρακτική;
  • - να αυξηθούν οι γνώσεις και η κατανόηση των δασκάλων και των εκπαιδευτικών σε σχέση με τη σημασία της διαφοροποίησης των διδακτικών μεθόδων, ανταποκρινόμενοι στις τρέχουσες δεξιότητες και ικανότητες του παιδιού;
  • - να ενισχυθεί η ικανότητα των δασκάλων να σχεδιάζουν διδακτικές δραστηριότητες και συγκεκριμένες μαθησιακές οδούς, μέσω μιας συμμετοχικής προσέγγισης προσανατολισμένης προς διαφορετικά μαθησιακά στυλ./li>