Γενικό περιεχόμενο

στον τομέα αυτό γίνεται ανάλυση των γνωστικών και μαθησιακών στυλ. Οι γνώσεις που παρέχονται σ’ αυτή την ενότητα βοηθούν τους δασκάλους να αναγνωρίζουν τα διαφορετικά στυλ και να διευκολύνουν τη διαφοροποίηση των διδακτικών δραστηριοτήτων ώστε να ισορροπήσουν το διδακτικό τους ύφος και να εφαρμόσουν περισσότερες συμμετοχικές μεθόδους. Η μάθηση εδώ εκλαμβάνεται ως ενεργή διαδικασία δημιουργίας γνώσεων, δεξιοτήτων, συμπεριφορών στο πλαίσιο μιας διαρκούς αλληλεπίδρασης. Συνάμα, αναλύονται οι βασικές γνωστικές διαδικασίες για να εμπλουτιστούν τα εργαλεία διδασκαλίας: η προσοχή, ως εγκάρσια λειτουργία, η αντίληψη, για την πρόσβαση πληροφοριών, η μνήμη, για την αποθήκευση και αναπαραγωγή πληροφοριών. Σ’ αυτόν τον τομέα οι δάσκαλοι μαθαίνουν επίσης για τα e-εργαλεία και τον τρόπο χρήσης τους.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Μέσω των γνώσεων που παρέχονται σ’ αυτή την ενότητα, ο δάσκαλος θα μπορεί:

  • - να αντιληφθεί καλύτερα το στυλ που χρησιμοποιεί όταν διδάσκει και συνεπώς να ξεφύγει από την συνηθισμένη του διαδικασία;
  • - να αποκτήσει επιστημονική βάση ώστε να αλληλεπιδρά με το διαφορετικό και να μειώσει την επίκριση;
  • - να αναγνωρίσει τις πιθανές ευκαιρίες διδασκαλίας στη βάση των δυνατοτήτων και των χαρακτηριστικών του κάθε μαθητή;
  • - να χρησιμοποιεί τα ηλεκτρονικά εργαλεία που παρέχονται για να εντοπίσει το μαθησιακό στυλ των μαθητών και να σχεδιάσει κατάλληλες διδακτικές προσεγγίσεις;
  • - να βελτιώσει τη σχέση του με τους μαθητές και την τάξη, βελτιώνοντας έτσι τη συνολική εμπειρία της μάθησης.