Wprowadzenie

Dziedzina ta bada w jaki sposób pozytywne związki mogą umożliwić rozpoznanie i kontekstualizację efektywnych rozwiązań pedagogicznych, skierowanych na realizację konkretnych celów edukacyjnych. Kluczem do pobudzenia tego procesu jest rozwój samoświadomości, obserwacji i umiejętności słuchania. Umiejętność słuchania, połączona ze zdolnością obserwowania, może wesprzeć nauczycieli w dostosowaniu ich działań i metod dydaktycznych, w oparciu o zdobytą wiedzę i analizę cech szczególnych każdego ucznia, a także w jaki sposób te działania można udoskonalić, aby usprawnić proces nauki.

CELE KSZTAŁCENIA

Wiedza zdobyta w tej dziedzinie zwiększa możliwości nauczycieli w zakresie:

  • - reagowania na potrzeby edukacyjne każdego z uczniów, - dopasowania i przygotowania zajęć edukacyjnych w celu skutecznego zaangażowania każdego ucznia, - ewaluacji wysiłków uczniów i wyznaczenia odpowiednich celów,
  • - motywowania i zwiększania zapału uczniów do nauki,
  • - określenia roli bodźców i ich wpływu na proces uczenia się,
  • - komunikacji z rodzinami uczniów poprzez wyznaczanie wspólnych celów edukacyjnych i wzmacnianie działania synergistycznego.